Bilgi Bankası

Tüzük

ADANA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ

 

         MADDE 1 – Federasyonun adı ADANA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur. Merkezi ADANA olup, kısa adı “ASKF” dir.

         MADDE 2 –  Federasyonun kurucusu spor kulüplerinin isim, merkez ve temsilcileri:

         1– Sıtmagücü Spor Kulübü Merkezi: Adana

         Temsilcileri: Ekrem Erkuran, Mustafa Gündoğdu, Ahmet Doğan.

         2– Denizlispor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: İbrahim Tüten, Kubilayhan Yücel, Cumali Cıvabaş.

         3 – Sağlıkspor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Sedat Türkeş, Mehmet Çorman, Mehmet Arsoy.

         4 – Emekspor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Kemel Çığşar, Dinçer Gültan, Turgay Dağlıoğlu.

         5 – Karşıyakaspor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Habib Küçükaltun, Veysel Küçükaltun, Aydın Altınordu.

         6 – Tahsillispor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Ömer Ünlü, Mustafa Özdemir, Battal Tatlı.

         7 – Akkapıspor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Tahir Boğa, Ali Naci Gökçeli, Zihni Tekgül.

         8 – Topraksuspor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Ali Tuncel, Nevzat Yıldırım, Hasan Gür.

         9 – PTT Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Veli Yumruktepe, Nazmi Cinkılıç, Cumali Yücel.

         10 – Ziyapaşa Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Ali Gülleri, İlhan Arslan, Celal Cankesen.

         11 – Anadolu Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Osman Şahlar, Mehmet Tunç, Hüseyin Akçadağ.

         12 – Nisangücü Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Metin Nisanoğlu, Yaşar Doğan, İhsan Topçu.

         13 – Havuzlubahçe Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Hakan Bülent Yardımcı, Celal Ardınç, Vasfi Çukurova.

         14 – Narlıcaspor Kulubü, Adana

         Temsilcileri: İbrahim Cesur, Şükrü Tetik, Mehmet Ersönmez.

         15 – Et Balık Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri: Tahir Avcı, Yılmaz Köroğlu, Hasan Demirkıran.

         16 – Gençlerbirliği Spor Kulübü, Adana

         Temsilcileri:Av. Haluk Güner Köktürk, Yavuz Dönme, Mustafa Sarıaslan.

 

MADDE 3 – Amaç:

Federasyonun amacı şöyle belirlenmiştir.

a) Tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına

Yardımcı ve destek olmak,

b) Spor kulüplerinde sporcu sayılarını arttırmak, spor kulüpleri ve federasyonun danışma ve karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek,

c) Özürlüler dahil ilimizin sporcu gençliğini Federasyon çatısı altında ve Adana Spor Gençliği Kurulu şeklinde örgütlemek ve desteklemek,

d) Sporcu gençliğin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek,

e) Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Sporda Erdemli olmanın ( Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,

f) Herkes için spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak,

g) Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,

h) Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,

ı) Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek,

j) Spor kulüplerine spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçler sağlamak, öğreticiler görevlendirmek,

k) İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak,

l) Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak,

m) Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve uluslar arası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,

n) Gençlik ve sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar, federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak,

MADDE 4 – Zorunlu durumlar,

a) Sporla ilgili yetkili devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş gençlik ve spor kulüpleri ile spor kulüpleri Federasyona üye olamazlar.

         b) Federasyon, tüzel kişilik kazandıktan, tüzel değişikliklerini değişiklikten, her seçim sonunda yönetim ve diğer kurullara seçilenlerin ad, soyad ve adreslerini seçimden itibaren bir ay içinde, devletin spor kulüpleriyle ilgili Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

         c) Federasyon kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez, ilgili devlet kuruluşlarının etkinliklerine müdahale edemez. Uluslar arası spor kuruluşlarıyla resmi bağlantı ve ilişki kuramaz.

         MADDE 5 – İlkeler

a) Kulüpler, kulüplerle devlet, gönüllü ve özel kuruluşlar arasında yasal yollara yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz.

         b) Yasaların ve yönetmeliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar.

         c) Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.

         d) Türk Spor Camiasına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmada büyük çaba gösterir.

         e) Tüm spor dallarında “Hakemler, yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.

         MADDE 6 – Etkinlik Konuları

a) Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar, bunun için yarışma, müsabaka, maç, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

b) Sağlık, sosyal güvenlik, araç gereç gibi sonlara eğilir, üyesi bulunduğu konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine uyar.

c) Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturur.

d) Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar.

e) Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.

f) Her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar.

g) Konusu ile ilgili üst kuruluşa ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir. Yasaların izin verdiği işletme kurabilir.

h) Beden eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarır.

i) Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.

k) Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor  kulüplerinin, sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

MADDE 7 – Federasyona nasıl üye olunur?

Federasyona, her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, devletin kabul ettiği spor dallarından birinde veya bir kaçında uğraşan, aynı amaçlı spor kulüpleri üye olabilirler.

MADDE 8 – Spor Kulüpleri, Federasyona Genel Kurul Kararı ile üye olabilirler. Genel Kurullar bu yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredemezler. Spor Kulüpleri federasyonda kendilerini temsil edecek delegeleri yedekleri ile birlikte ancak Genel Kurullarda seçebilirler. Delegelerini Genel Kurul’da seçmeyen kulüpler Federasyon Genel Kurulu’na katılamazlar.

 

MADDE 9 – Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.

MADDE 10 – Üyeliğin sona ermesi

Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak, üye kulüp, bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Genel kurulda federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

MADDE 11 – Onur Kurulu kararı ile ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeme nedeniyle kulüpler üyelikten çıkarılabilir. Üye kulübün, kendi genel kurulunda fesih kararı alması ile de üyelik son bulur.

MADDE 12 – Üye kulübün başka bir federasyona üye olması da üyeliği sona erdirir. Ancak, bu kararın alındığı genel kurulda, karar öncesi federasyon temsilcisinin de söz hakkı vardır.

MADDE 13 – Kulüpler, yıllık aidat olarak bir defada 5.00YTL., katılma payı olarak da 10.00 YTL. Öderler.

 

MADDE 14 -  Federasyon organları

a)  Genel Kurul

b)  Yönetim Kurulu

c)   Denetim Kurulu

d)  Onur Kurulu

 

GENEL KURUL VE YETKİLERİ

MADDE 15 – Genel Kurul üç yılda bir eylül ayında toplanır. Her üye kulüp federasyon genel kuruluna en az üç delege ile katılır. Üye sayısı 100’e kadar olan kulüpler üç delege ile üye sayısı 100’den fazla olan kulüpler ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir delege ile temsil edilir. Hesaplama sonunda artan kulüp üye sayıları en az 51 olduğu taktirde bir delege eklenir. Ancak her kulüp için delege sayısı yediden fazla olamaz. Üye kulüpler, delegelerini kendi genel kurullarında seçebilirler. Yönetim Kurullarının delege seçme hakları yoktur. Delegeler herhangi bir nedenle delegelikten ayrılmaları halinde Yönetim Kurulu bu delegelerin yerine Genel Kurulda seçilen yedek delegelerden birini atama yapabilir.

 

MADDE 16 – Genel kurul ayrıca, yönetim kurulu kararı ile de olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurullarda, sadece gündemde olan maddeler görüşülebilir. Olağanüstü genel kurullarda gündemde değişiklik ve ek yapılamaz.

 

MADDE 17 - Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün (15) önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurullara ilişkin duyuru ve diğer bilgiler federasyonca delegelerin bağlı oldukları spor kulüplerine gönderilir. Bu bilgi, belge ve duyuruların delegelere ulaştırılması görevi ise ilgili spor kulüplerinindir.

 

MADDE 18 – Genel kurula katılma hakkı olan delegelerin yarıdan bir fazlası ile açılabilir. Çoğunluk sağlanmasa, ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetim kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

MADDE 19 – Genel kurul toplantılarına, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asıl üyeleri delege olarak katılabilirler.

 

MADDE 20 – Delegeler, toplantılara fotoğraflı kimliklerini göstererek ve listeleri imzalayarak katılırlar. Genel kurulda, her delege oyunu ancak kendisi kullanabilir. Delegeler yenileri seçilene kadar bu haklarını korurlar. Ancak, boşalmalar halinde Yönetim Kurulları, Yedek delegeler arasından atama yapabilir. Delegelerin kulüplerin üyesi olmaları zorunludur. Delegeler, kulüp üyeliğinden ayrıldıkları takdirde, delegeliklerini yitirirler.

 

MADDE 21 – Spor Kulüpleri, Genel Kurullarında seçtikleri delegeleri bir yazı ile Genel Kuruldan en az 20 gün önce Federasyona bildirirler.

MADDE 22 – Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir divan başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve iki de Sekreter genel kurul üyeleri arasından açık oyla seçilir.

         MADDE 23 – Genel kurulda sadece gündemde olan konular görüşülür. Ancak, Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/10’unun yazılı isteği üzerine gündeme gelen kurulca ek yapılması zorunludur. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi veya yeni maddelerin eklenmesi için Genel kurula katılan delegelerin 2/3’nün kabul oyu gereklidir. Genel kurulda kararlar, mevcut delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile alınır. Organları seçimi ve federasyonun dağıtılması (feshedilmesi) dışında kalan konulardaki kararlarda açık oylama yapılır.

MADDE 24 – Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu’nca, Yönetim, Onur ve Denetim Kurullarını oluşturan isimler, yasanın öngördüğü şekilde yörenin en büyük mülki amirine verilir.

MADDE 25 – Genel kurul toplantılarını Başkan veya görevlendireceği bir yönetici açar.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 26 – Genel Kurul, Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını gizli oyla seçer.

MADDE 27 – Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

MADDE 28 – Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma programlarını görüşür.

MADDE 29 – Yönetim ve Onur Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar.

MADDE 30 – Taşınır veya taşınmaz malların satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verir. Federasyonun amacına yönelik çalışması için öneriler yapar.

MADDE 31 – Gerektiğinde federasyonun dağıtılmasını kararlaştırır.

 

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 32  – Federasyon Yönetim Kurulu, 1 Başkan, 1 Genel Sekreter ve 9 üyeden oluşur. Genel Kurul, Yönetim Kurulunu, 11 yedeği ile birlikte gizli oyla ve üç yıl için seçer.

 

MADDE 33 – Yönetim Kurulu normal olarak 15 günde bir, gerekli görüldüğünde Başkanın ve iki üyenin başvurusu üzerine de toplanır.

 

MADDE 34 – Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonraki ilk toplantıda 3 Başkan yardımcısı, 1 Mali Sekreter, 1 Eğitim Sekreteri, 1 Örgütlenme Sekreteri, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Eğitim Sekreter Yardımcısı,1 Örgütlenme Sekreter Yardımcısını belirler.Federasyon Başkanlığı’na aday olabilmek için adayların delege olmaları ve 2 dönem Federasyon Yönetim Kurulu ile diğer kurumlarda Asil Üyelik veya 2 dönem Federasyon delegeliği yapmış olması, ayrıca Başkanlık görevine aday olmak isteyen üyeler genel kurul ilanını takip eden yedi gün içerisinde başvurularını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek zorundadır (posta ile yapılan başvurularda belirlenen sürede federasyon genel sekreterliğine ulaşmayan yazılar dikkate alınmayacaktır)  Kanunlarda belirlenmiş suçlardan ceza ve hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. (Affedilmiş olsalar bile)

 

MADDE 35 – Arka arkaya iki toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

MADDE 36 –Başkanın veya genel sekreterin istifa etmesi ya da görevlerini yapamaz duruma gelmesi halinde yönetim kurulu, kendi arasında başkan ve genel sekreter seçer.

MADDE 37 – Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kararlarını ve federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür.

MADDE 38 – Kulüplerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaşmayı sağlar.

MADDE 39 – Kulüplerin araç-gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını, antrenör, yönetici, yarışma ve yarışmalar öncesi ve sonrası, sosyal güvenlik gibi ve benzeri konulardaki sorunlarını çözüme götürmeye çalışır.

MADDE 40 – Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve uygular, gerektiğinde yasalar içinde ücretli kişi çalıştırabilir.

 

FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 41 – Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

MADDE 42 – Gelir ve gider belgelerini onaylar.

MADDE 43– Özel ve tüzel kişilerle tüm kurumlar karşısında Federasyonu temsil eder. Çıkartılacak yayının sahibidir.

MADDE 44 – Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini, Yönetim Kurulu’nun da uygun bulması halinde başka çalışma arkadaşlarına devredebilir.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

MADDE 45 – Federasyonun yazışmalarından sorumludur.

MADDE 46 – Üye kulüpler, devlet kuruluşları ve öteki kurumlar arasındaki haberleşme ağını kurar. Eğitim, yayın, araç-gereç üretimi konularında Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi içinde ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapar.

MADDE 47 – Mali Sekreter mali işlerden, Eğitim Genel Sekreteri eğitim işlerinden, Örgütlenme Sekreteri örgütlenme işlerinden yönetim kurulu kararları doğrultusunda sorumludur.

 

DENETİM KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 48 – Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 49 – Denetim Kurulu normal olarak 6 ayda bir toplanır. Federasyonun, tüm işlemlerini denetler, Yönetim Kuruluna rapor verir.

MADDE 50 – Denetim Kurulu, hesapları her zaman inceleyebilir.

 

ONUR KURULU VE YETKİLERİ

MADDE 51 – Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

MADDE 52 – Yasalara, tüzük, yönetmelik, ilkeler ve amaçlara aykırı davranan yönetici, diğer mensuplar ve üye kulüplere 3 ay – 2 yıl arasında değişen geçici çıkarma, görevden uzaklaştırma, haklardan yoksun bırakma ile sürekli çıkarma cezaları verebilir.        

MADDE 53 – Cezalandırılan yönetici veya üye dernekler, Onur Kuruluna, sonuç alamazlarsa Genel Kurula itiraz edebilirler.

MADDE 54 – Onur Kurulunca, kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları aynı kurullar itiraz üzerine bozabilir. Genel Kurulun kabul veya bozma kararı ise kesindir.

 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI VE GİDERLERİ

MADDE 55 – Üye spor kulüplerinden alınacak katılma payları yardım ve bağışlar, balo, konser, gece, piyango, spor yarışmaları, yayın, banka ve öteki gelirlerle konfederasyonun yardımları federasyonun gelirlerini oluşturur.

MADDE 56 – Federasyon yönetim kurulunca karar verilmiş, başkan veya yetkili kılınacak üye veya üyelerce onaylanmış, yasal belgelere bağlanmış her türlü tüketim ve ödeme federasyonun gideridir.

 

ZORUNLU DEFTER VE BELGELER

MADDE 57 – Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a-) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları Tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu defter işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerinin dolduranlarının kayıttan düşürülmesi bu deftere ilenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına gelirle ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

             b-) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

             1-a) Bendinin 1.2.3.6 bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

              2- Yevmiye defteri, büyük defteri ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istianeden yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esasına göre yapılır.

        

FEDERASYONUN DAĞILMASI VEYA DAĞITILMASI

MADDE 58 – Federasyon Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli: Genel kurul her zaman federasyon feshine karar vere bilir Genel Kurulda fesih konusunun görüşüle bilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan 2/3 Çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alına bilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 59 – Tavsiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tavsiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tavsiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tavsiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında (Tasfiye halinde Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) ibaresi kullanılır.

                           Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarını tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce Federasyonunun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır tasfiye işlemleri sırasında Federasyonun alacaklılarına Çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacakları tespit edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın be fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

                            Tasfiyeye ilişkin Tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkü idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen el süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinde bulunduğu yerin mülkü idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağında eklenmesi zorunludur.

                             Federasyonun defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatı ile son yönetim kurulu üyelerinin saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verile bilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.     

ÖTEKİ KURULLAR

MADDE 60 – Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin gerçekleştirilmesi için çeşitli kurullar oluşturabilir.

Bu kurullardan Başkanlar Kurulu, Adana Spor Gençliği Kurulu ve Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ile ilgili temel esaslar şunlardır.

Başkanlar Kurulu

Federasyon Başkanlar Kurulu, Federasyona üye spor kulüplerinin başkanlarından veya temsilcilerinden oluşur. Kurulun Başkanı Federasyon Başkanı, Kurulun Sekreteri de Federasyon Genel Sekreteri veya yardımcısıdır.

Kurul, Federasyon Yönetim Kurulunca, yılda en az iki kez toplantıya çağrılır. Kurul, spor kulüplerinin sorun, öneri ve dileklerini görüşerek bir rapor halinde Federasyon Yönetim Kuruluna gönderir.

Adana Spor Gençliği Kurulu

İlimizde bulunan spor kulüplerinde spor yapan veya yapmış olan sporcuların oluşturduğu bir danışma organıdır. Kurlun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nca kabul edilen yönetmelikte belirtildiği gibidir.

Federasyon Genel Kurulu, Konfederasyonun yürürlüğe koyduğu ve uyguladığı yönetmeliğe aykırı hükümler taşımamak koşulu ile İl Spor Gençliği Kuruluna ilişkin olarak ek yönetmelik çıkarabilir.

Gençlik ve Spor Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu, Federasyonun ve ilimizde uygulanmakta olan Gençlik ve Spor Politikasının tartışılması, Federasyonun çalışmalarına ışık tutulması, spor kamuoyunun oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli önerilerin alınması amacıyla Gençlik ve Spor Danışma Kurulu oluşturur.

Kurul; gençlik ve sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların mensupları, spor adamları ve sporcular arasından belirlenecekler ile Federasyon Başkanı, Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu’nun kendi arasından seçeceği üç kişiden oluşur.

MADDE 61 – Federasyon Yönetim Kurulu, Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleriyle çelişmeyecek şekilde, konfederasyonun da onayı ile gerekli gördüğü konularda iç yönetmelikler hazırlayabilir.

MADDE 62 – Tüzükte yer almayan konularda ilgili yasalar geçerlidir.

 

EK: MADDE 63- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurul da tüzük değişikliği yapıla bilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarını 2/3’dür. Genel kurulda tüzük değişikliliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 64- Derneğin iç denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapıla bileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıla bilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, deneti kurulunu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 65-Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürüte bilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konuşlarında olabileceği gibi nakit olarak da yapıla bilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneğe ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

                         ADANA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

                                                       YÖNETİM KURULU

 

GÖREVİ

ADI VE SOYADI

Başkan

Ali GÜLLERİ

Genel Sekreter

Zeki AYSAN

Başkan Yrd.

Kamil SAKAR

Başkan Yrd.

Ramazan ÇİMEN

Başkan Yrd.

Ahmet BOZAN

Mali Sek.

Hacı GÖKŞENLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan YAG

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan OPAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin CİĞER

Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat SEFİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncer AKDOĞAN